پروژه های انجام شده در صنایع فولاد سازی

 • 0001IMG_0252.JPG
 • 0002IMG_1043.JPG
 • 0003IMG_1143.JPG
 • 0004IMG_1144.JPG
 • 0005IMG_1301.JPG
 • 0006IMG_1430.JPG
 • 0007IMG_1714.JPG
 • 0008IMG_1715.JPG
 • 0009IMG_1725.JPG
 • 0010IMG_1726.JPG
 • 0011IMG_1797.JPG
 • 0012IMG_1799.JPG
 • 0013IMG_1802.JPG
 • 0014IMG_1803.JPG
 • 0015IMG_1804.JPG
 • 0016IMG_1805.JPG
 • 0017IMG_1806.JPG
 • 0018IMG_2163.JPG
 • 0019IMG_3242.JPG
 • 0020IMG_3251.JPG
 • 29112011172-02.jpg
 • 29112011172-03.jpg
 • 29112011173-04.jpg
 • 29112011173-05.jpg
 • 29112011174-06.jpg
 • 29112011174-07.jpg
 • IMAG0347-09.jpg
 • Image1631-10.jpg
 • Image1635-11.jpg
 • Image1766-14.jpg
 • Image1767-16.jpg
 • Image1767-17.jpg
 • Image1768-18.jpg
 • Image1799-19.jpg
 • Image1800-20.jpg
 • IMG_0036-21.JPG
 • IMG_0037-22.JPG
 • IMG_0399-23.JPG
 • IMG_0400-24.JPG
 • IMG_0401-25.JPG
 • IMG_0402-26.JPG
 • IMG_0402-27.JPG
 • IMG_0406-28.JPG
 • IMG_0762-29.JPG
 • IMG_0762-30.JPG
 • IMG_0763-31.JPG
 • IMG_1067-36.JPG
 • IMG_1068-37.JPG
 • IMG_2148-42.JPG
 • IMG_2149-43.JPG

© 2016 تکنام پاسارگاد. تمام حقوق محفوظ است. طراحی توسط West2East

Search