ماشینکاری-طراحی – ساخت و ماشینکاری تجهیزات و قطعات صنایع توربین سازی

 • IMAG0319-01.jpg
 • IMAG0320-02.jpg
 • IMAG0321-03.jpg
 • IMAG0322-04.jpg
 • IMAG0324-06.jpg
 • IMAG0325-07.jpg
 • IMAG0337-08.jpg
 • IMAG0338-09.jpg
 • IMAG0339-10.jpg
 • IMAG0360-11.jpg
 • IMAG0360-12.jpg
 • IMAG0361-13.jpg
 • IMAG0368-20.jpg
 • IMAG0369-21.jpg
 • IMAG0370-22.jpg
 • IMAG0371-23.jpg
 • IMAG0372-24.jpg
 • IMAG0373-25.jpg
 • IMAG0461-27.jpg
 • IMAG0464-28.jpg
 • IMAG0465-29.jpg
 • IMAG0466-30.jpg
 • IMAG0467-31.jpg
 • IMAG0472-35.jpg
 • IMAG0473-36.jpg
 • IMAG0501-39.jpg
 • IMAG0502-40.jpg
 • IMAG0503-41.jpg
 • IMG_1628-59.JPG
 • IMG_1629-60.JPG
 • IMG_1630-61.JPG
 • IMG_1631-62.JPG
 • IMG_1632-63.JPG
 • IMG_1741-64.JPG
 • IMG_1742-65.JPG
 • IMG_1743-66.JPG
 • IMG_1744-67.JPG
 • IMG_1745-68.JPG
 • IMG_1750-69.JPG
 • IMG_1751-70.JPG
 • IMG_3237-71.JPG
 • IMG_3243-72.JPG
 • IMG_3244-73.JPG
 • IMG_3245-74.JPG
 • IMG_3252-75.JPG
 • IMG_3253-76.JPG
 • IMG_3254-77.JPG
 • IMG_3255-78.JPG
 • IMG_3298-79.JPG
 • IMG_3316-80.JPG

© 2016 تکنام پاسارگاد. تمام حقوق محفوظ است. طراحی توسط West2East

Search