خدمات

اين مجموعه در مورد هر يک از زمينه فعاليت های فوق الذکر برای پروژه های صنايع نفت، گاز، پتروشيمی، خدمات زير را انجام می دهد.

 • مطالعه و بررسی حالات ممکن
 • مطالعات امکان پذيری
 • ارزيابی اقتصادی
 • طراحی بنيادی
 • طراحی تفصيلی
 • برآورد هزينه
 • برنامه ريزی و کنترل پروژه
 • تهيه مدارک فنی و استعلام
 • ارزيابی و پيگيری پيشنهادات فنی
 • تهيه و تنظيم قراردادها
 • نظارت بر اجرا
 • طراحی، نصب و ارائه خدمات حفاظت کاتديک
 • راه اندازی
 • راهبری و رفع عيب
 • ارائه خدمات نصب
© 2016 تکنام پاسارگاد. تمام حقوق محفوظ است. طراحی توسط West2East

Search